A bit of history

The basics:

  • Technische Hoogeschool Bandung (now ITB) was first established on July 3rd, 1920 at Bandung, Indonesia
  • Stichting Bandoengsche Technische Hoogeschool Fonds (BTHF) is established on 16 February 1926 at The Hague, the Netherlands
  • Starting capital of the Stichting BTHF is donated by the Dutch Government at the occassion of transfer of authority of the Technische Hoogeschool Bandung from the Dutch Government to the local government.

Legal basis of BTHF:

  • Letter of establishment: 16-02-1926
  • Management rules: 21-06-1926
  • Acte of changes in statutes: 23-11-1978
  • Acte of changes in statutes: 30-06-1986
  1. MOU's with ITB, latest dated August 2018

BTHF: LETTER OF ESTABLISHMENT

16 Febr 1926

..

dat door Hunne Excellenties den Minister van Koloniën en den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indië, in deze als zoodanig vertegenwoordigende Nederlandsch-Indië, aan hen, comparanten, en hun lastgever in hun hoedanigheid van leden van den raad van beheer der voormelde ontbonden vereeniging, machtiging is verleend om van gemeld bedrag van f 350.000. te reserveeren de som van f 100.000.- met opdracht om met dit bedrag als grondkapitaal een stichting in het leven te roepen, onder den naam van "Bandoengsche Technische Hoogeschool-Fonds", ten doel hebbende den bloei van de Technische Hoogeschool te Bandoeng en de studie aan die hoogeschool te bevorderen. En verklaarden de comparanten ter voldoening aan voormelde opdracht bij deze af te zonderen een kapitaal van f 100.000.-, zijnde het hier voorgemeld gereserveerd bedrag, en daarmede bij deze in het leven te roepen eene stichting en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

STATUTEN.

ARTIKEL 1.

1. De stichting draagt den naam "Bandoengsche Technische Hoogeschool-Fonds".

2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Etc., etc.

BTHF: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vastgesteld bij Besluit der vergadering van. het algemeen bestuur van 21 Juni 1926

..

ARTIKEL 1.
Het algemeen bestuur.
1.Het algemeen bestuur bestaat, nevens de leden van den raad van beheer, uit een aantal van ten minste vijf en ten hoogste vijf en veertig leden.

2. Voor zooverre deze leden niet in den stichtingsbrief zijn aangewezen, worden zij door eene vergadering van het algemeen bestuur benoemd uit de oprichters en de begunstigers der stichting.

3. De benoeming geschiedt door de ter vergadering aanwezige leden bij engeteekende stembriefjes met volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. Vacatures worden vervuld in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.

Etc. etc.

..